Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program


A támogatásban való részvétel feltétele:

 • A támogatást azok a vállalkozások igényelhetik, akik a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor megfelelnek a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete, vagy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti kkv fogalmának.

Ezen jogszabályok értelmében azok a vállalkozások pályázhatnak, akik:

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a besoroláshoz a Kkv tv. valamennyi előírását figyelembe kell venni, így például a kapcsolódó vállalkozásokra, partnervállalkozásokra vonatkozó speciális összeszámítási szabályokat is.

 

 • Mivel a támogatást a feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozások igényelhetik, ezért további feltétel, hogy a vállalkozás fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozzon, vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származzon.

A feldolgozóipari tevékenységet a TEÁOR kód alapján kell megállapítani, ebbe a körbe tartoznak a 10-33 közötti kezdőszámmal rendelkező tevékenységek.

(A KSH oldalán elérhető a teljes tevékenységi lista: https://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/teaor/teaor08_struktura.pdf )

 • A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére. Továbbá vállalja energiahatékonyság növelő beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31-ig.

 

További feltételek:

 • a vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevétele 3 százalékát a vállalkozás pénzügyi beszámolója/bevallása vagy a legfrissebb éves beszámolója/bevallása alapján.
 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett,
 • átlátható szervezetnek minősül
 • A Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles.


Nem nyújtható a támogatás

Az a vállalkozás nem részesülhet támogatásban, amelyiknek:

 • 60 napot meghaladó nyilvántartott adó-vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett
 • amelynek kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
 • felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb -a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott -eljárás alatt áll,
 • akivel szemben a NAV által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában


A támogatás típusai

A Program keretében két különböző támogatási konstrukció érhető el. A támogatást a vállalatok felhasználhatják egyrészt:


- a tavalyi évhez képest megnövekedett energiaköltségeik fedezésére (A. típus),

- másrészt, ha rendelkeznek Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében elvégzett energiahatékonysági beruházással, akkor annak az önrészének kiegészítésére (B. típus).  

Az energiaköltség-növekmény támogatás önállóan, illetve az energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz igényelt hitel önerő-támogatásával kombinálva is igénybe vehető. Az energiahatékonysági beruházással kapcsolatos támogatás (B. típus) igénybevételének feltétele az energiaköltség-növekmény támogatást (A. típus) igénybevétele. Mind a két esetben szükséges regisztráció a támogatáshoz.


Támogatás A. típus

A támogatás alapja a 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz-és/vagy villamosenergia havi átlagárak növekménye, szorozva a 2022. évi azonos havi fogyasztással (a teljes elszámolható költség). A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség  50%-a

 

Példa:

-2021. október hónapra vonatkozó kifizetett gáz nettó átlagár: 200 Ft/m3

-2022. október hónapra vonatkozó kifizetett gáz nettó átlagár: 700 Ft/m3.

-Havi nettó átlagárak növekménye: 500 Ft.

-2022. október havi fogyasztás: 1.000 m3.

-A támogatás alapja: 1.000 m3 x 500 Ft = 500.000 Ft.

-A támogatási összeg a példa alapján (a támogatás alapjának 50%-a): 250.000 Ft.

 

Támogatás B. típus

A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-a (önerő-kiegészítésként) szintén vissza nem térítendő támogatásnak minősül.


Az igényelhető maximális támogatás összege az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó szabályozás szerint

A két támogatási formában együttesen maximum 500.000 eurónak megfelelő forintösszeg, ha a vállalkozás a támogatást az Európai Bizottság által kiadott Válságközlemény alapján válságtámogatásként veszi igénybe, vagy maximum 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg, ha a támogatás(okat) de minimis támogatásként veszi igénybe.

 

Az átváltáskor alkalmazandó árfolyam a támogató okirat keltét megelőző hónap utolsó napján hatályos, Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által két tizedes jegy pontossággal meghatározott árfolyam.

A válságtámogatás olyan vállalkozásoknak nyújtható, amelyek működését a háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozni köteles.


Regisztráció

A támogatás megigénylésének előfeltétele a regisztráció. A regisztráció a Támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén történik. A regisztrációra ügyfélkapus bejelentkezést követően van mód. Az adatok feldolgozása után a pályázati felület automatikusan meghatározza, hogy a vállalkozás jogosult-e támogatási kérelem benyújtására. Amennyiben a Pályázó által megadott adatok alapján a jogosultság megállapításra kerül, a Pályázónak lehetősége nyílik a további szükséges adatok kitöltésére, dokumentumok feltöltésére, illetve a nyilatkozatok megtételére.

Regisztráció legkorábban 2022. október 20. legkésőbb 2022. december 15.  19.00 óráig kezdeményezhető a Támogató elektronikus pályázati felületén.


A támogatás igénylésének menete

A. Típus

Sikeres regisztrációt követően a támogatást igénylő az adott teljes hónapra vonatkozó, számlával/számlákkal igazolható gáz-és villamosenergia költségek és fogyasztási adatok, valamint a gáz-és villamosenergia számlaszámainak megadásával igényelhet támogatást.

A támogatási kérelem a támogatási időszakban adott teljes hónapra vonatkozó összes, a támogatást igénylő részére kiállított számla alapján adható be, valamennyi magyarországi fogyasztási hely vonatkozásában. A támogatást igénylő kizárólag egyteljes hónapra adhat be kérelmet az összes fogyasztásihelyére vonatkozóan. A gáz-és villamosenergia-fogyasztás és azok költsége ugyanazon támogatási kérelemben kerül rögzítésre. Az adott hónapban felmerült költségeket forintban kell rögzíteni a pályázati felületen.

Az ÁFA összege nem elszámolható költség, kivéve, ha a vállalkozó nem ÁFA visszaigénylő.

A támogatás benyújtásával egyidejűleg a Támogatást nyújtó javára „beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot” kell tenni. Ezt postai úton (1037 Budapest Szépvölgyi út 39), illetve a pályázati felületre is fel kell tölteni.

 

B. Típus

A vállalkozás a támogatási kérelemhez kapcsolódóan a hitelintézettel megkötött és hatályba lépett hitelszerződést a Támogató részére a pályázati felületen keresztül köteles benyújtani.

A támogató 5 munkanapon belül a pályázati felületen keresztül értesíti a vállalkozást, hogy a kérvényét elfogadta vagy sem.

 

A támogatás folyósítása

A támogatói okirat hatálybalépését követően a támogatási időszakra megállapított támogatási összeg legkésőbb a támogatói okirat hatályba lépését követő 10 munkanapon belül átutalásra kerül a Kedvezményezett pályázati felületen megjelölt bankszámlájára.