Átláthatósági jelentés

Tartalom

1. Rövid cégismertető

1.1 Üzleti tevékenységünk

Cégcsoportunk olyan szolgáltatásokat nyújt ügyfeleink részére, amelyek a számvitel és pénzügyek, adózás, bérszámfejtés és tanácsadás területén jelentős hozzáadott értéket képviselnek. Helyi elérhetőségeink és nemzetközi kapcsolataink ügyfélközpontú szolgáltatást és a gyors megoldásokat biztosítanak. Szakmai ismereteink és ágazati tapasztalataink révén az igényeknek megfelelő és testreszabott szolgáltatáscsomagokat állítunk össze.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy nemzetközi háttérrel rendelkező ügyfeleink számára az akár határokon átívelő számviteli, adózási és jogi kérdéseket hatékonyan oldjuk meg.

Munkatársaink szakismerete és tapasztalata lehetővé teszi, hogy összetett szakmai kérdéseket, illetve speciális szakismeretet kívánó problémákat is kezeljünk. Szolgáltatásaink személyes jellegét rendkívül fontosnak tartjuk, az ügyfeleinkkel való közvetlen kapcsolat és munkatársaink elkötelezettsége elsődleges érték számunkra. Szakembereink folyamatos képzésének és az informatikai rendszereink állandó fejlesztésének köszönhetően garantáljuk a szolgáltatásaink magas színvonalát és megbízhatóságát. Folyamatosan törekszünk szolgáltatásaink minőségét és hatékonyságát növelni fejlett technológiák alkalmazásával, és a folyamatok egyre nagyom mértékű automatizálásával, egyúttal elősegítve a megítélést igénylő, az ügyfelek számára többletértéket teremtő területek fejlődését.

1.2 Stratégiánk

Startégiánkat, amely hosszabb ideje változatlan, a Molnár és Bányai Cégcsoport vezetősége határozza meg. Ez a stratégia rögzíti, hogy továbbra is általános törekvésünk a sokrétű szakmai szolgáltatást nyújtó vállalatok közötti vezető szerep betöltése a Nyugat-Dunántúli régióban és a könyvvizsgálati piacon az első 10 cégbe való bekerülés.

A Vezetőség elkötezett a minőség iránt. Felismertük, hogy amennyiben az általunk kínált szolgáltatások minősége nem megfelelő szintű, veszélybe kerülhet stratégiai tervünk minden egyes célja. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk annak biztosítására, hogy az ügyfeleink valamint a nemzeti és nemzetközi szabályozó szervezetek által elvárt minőséget nyújtsuk. Ennek érdekében alapítottuk nemzetközi partnercégekből álló MBGP hálózatunkat. (www.mbgppartners.com)

A könyvvizsgálat minőségének és átláthatóságának javítása, a Vezetőség elkötelezettsége a folyamatos fejlődés iránt, és a jövőre nézve ezek megerősítése a Vezetőség állandó célja az alábbiak segítségével:

2. Szervezet - könyvvizsgálat

A Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft. 1998-ban került bejegyzésre, cégjegyzékszáma 01-09563903, címe: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál jogszabályi kötelezettségeken alapuló könyvvizsgálati szolgáltatok nyújtására bejegyzett társaság. Kamarai nyilvántartási száma: 000230. Társaságunk rendelkezik a megfelelő minősítésekkel szerződésben foglalt könyvvizsgálati feladataink ellátásához. A pénzügyi intézményi, a befektetési vállalkozási és az IFRS minősítést 2018. május 5-én szerezte meg a társaság. A Közfelügyeleti - banki könyvvizsgálathoz szükséges - igazolást 2020. április 6-án kapta meg a társaság.

A Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft. 3 irodában, 15 munkatárssal látja el könyvvizsgálói feladatait. A társaságnak a 2019.12.31-ével végződő üzleti évben egy ügyvezető igazgatója: dr. Molnár Barna és három cégvezetője van: Gulyás Péter, Török Mónika, Dr. Godáné Kovács Mónika. A társaság tulajdonosai Török Mónika, Molnár Barna és Bányainé Bredár Éva. A Társaság esetében a vezetőség (a vezetőséget a partnerek, valamint az ügyvezető és a cégvezetők együttesen alkotják) a felelős a stratégia meghatározásáért és ezen stratégia megvalósításáért.

Szervezeti felépítésünk:

Partner – Török Mónika, dr. Molnár Barna, Gulyás Péter

Igazgató – Kajtár László

Manager

Associate

A személyében felelős könyvvizsgálók (továbbiakban „könyvvizsgáló” vagy „személyében felelős könyvvizsgáló”) a szervezeti felépítésnek megfelelően kerülnek besorolásra.

A Könyvvizsgáló Társaság felügyeletét a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók vonatkozásában a Nemzetgazdasági Minisztérium Magyar Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatósága látja el.

3. Minőség-ellenőrzés rendszere

3.1. EAM, ABO

A Molnár & Bányai Könyvvizsgáló Kft. az ügyfélkörének kiszolgálása érdekében megalkotta a saját Egységes Audit Módszertanát (EAM), amelynek célja, hogy megfelelő szakértelemmel és biztonsággal nyújtsa szolgáltatásait partnerei számára. Módszertanunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) és a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA) előírásainak figyelembevételével dolgoztuk ki. Az EAM megfelelésért és betartásért a megbízásért felelős partner és a személyében felelős könyvvizsgáló felelős.

Kiemelt hangsúlyt fordítunk a magasan képzett szakemberek alkalmazására, illetve folyamatos fejlesztésükre és az iparági területek teljeskörű megismerésére. Ezeket figyelembe véve alakítjuk ki munkacsoportjainkat a könyvvizsgálatok során.

Az EAM megalkotása során kiemelt hangsúlyt fordítottunk a biztonsági felvetések megoldására, melynek alapjait a titoktartási szerződések és az ehhez kapcsolódó hozzáférések kezelése adja. Társaságunknál a legbiztonságosabb adatbekérési csatornák alkalmazására van lehetőség. Emellett cégünk még saját munkavállalóit is szabályozza a hozzáférések tekintetében, így csak azokhoz az adatokhoz férnek hozzá, amelyek előre meghatározott tervezések során hozzájuk rendeltek.

A szolgáltatások hatékonyságának javítása érdekében megalkottuk saját digitális adatfeldolgozó részlegünket (Audit Back Office -ABO). Az ABO számos automatizált elemzést végez a könyvvizsgálataink során. Az általunk fejlesztett auditeszközök hozzájárulnak nagy mennyiségű adatállományok rövid idejű feldolgozásának kivitelezésére. Teljesen nyers digitális adatokkal dolgozunk, ezáltal kevesebb időráfordítás szükséges az Ügyfelek részéről az adatok átadására, ezzel is növelve a könyvvizsgálati hatékonyságot.

Továbbra is célunk, hogy fejlesszünk és befektessünk olyan audit technológiákba, melyek a könyvvizsgálati munka minőségét emelik, egyes könyvvizsgálati lépéseket automatizálnak, ezáltal hatékonyabbá téve a könyvvizsgálati munkát, valamint az egyes alkalmazott rendszereket összekapcsolják, ezáltal biztosítva a munkatársak között a gyors, hatékony és biztonságos információmegosztást, valamint az audit valós időben történő nyomon követését, és ellenőrzését.

Ezek az új technológiák, eszközök a következők:

 1. IDEA
  Az IDEA egy számítógépes adatbázisokat vizsgáló és elemző program, amely könyvvizsgálók, könyvelők számára készült. A programmal az adatok többféle módon elemezhetők, legyűjthetők. Lehetőséget ad a szokatlan tételek azonosítására, elemzések végrehajtására, analitika egyeztetésére, folytonossági hiány, kettőzött rekordok keresésére, mintavételezésre.
 2. Munkaprogramok, munkalapok automatizálása
  A könyvvizsgálati munkafolyamatok során az emberi tényezőből kifolyólag, előfordulhatnak hibák. Ezen hibák kiküszöbölésére az excel makró segítségével automatizáltuk egyes munkaprogramjainkat. Ennek köszönhetően időt és energiát megtakarítva az eddigi több órás munkák lecsökkentek egyetlen gombnyomásnyi időre. Természetesen a szakmai hozzáértés elengedhetetlen, viszont sikerült minimalizálni az emberi hibákat. További munkaprogramok automatizálásának tervbe vételével, a fejlődés és a produktivitás lehetőségét növeljük.
 3. JET(Journal Entry Test) Riport
  a csalás miatti lényeges hibás állítások kockázatának felmérése az egyes rögzített tranzakciók kijelölt szempontok szerinti (pl: munkaszüneti napokon történő könyvelés, kerek vagy 99-re végződő összegek szűrése, számlafolytonosság vizsgálata, stb.) vizsgálatával

3.2. Etikai követelmények

A Társaság kiemelten fontosnak tartja az etikai alapkövetelmények, úgy, mint:

érvényesülését valamennyi megbízásának teljesítése során.

A megbízás végrehajtásában résztvevők – a könyvvizsgálók, a munkatársak, az asszisztensek, és a munkában közreműködő szakértők - a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) Etikai Szabályzatának tisztességre, tárgyilagosságra, szakmai szakértelemre és megfelelő gondosságra, titoktartásra és hivatáshoz méltó magatartásra vonatkozó, előírt követelményei szerint járnak el.

3.3. Függetlenség

A függetlenségi kritériumokat a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, valamint az MKVK Etikai Szabályzata határozza meg. Az összeférhetetlenségi kritériumokra ugyancsak az Etikai Szabályzatban rögzítettek az irányadók.

A könyvvizsgálóknak és a közreműködő személyeknek kerülniük kell minden olyan helyzetet, amely alkalmas lehet függetlenségük veszélyeztetésére. Nem nyújtható ügyfélnek olyan szolgáltatás, amely nyújtása esetén az adott ügyfélre vonatkozó függetlenségi és összeférhetetlenségi követelmények betartása megkérdőjelezhető lehet.

A függetlenségi követelményeknek való megfelelésről a könyvvizsgálókon, munkatársakon, asszisztenseken kívül az igénybe vett külső szakértőnek, minőségellenőrnek is nyilatkoznia kell. Ezen túlmenően, haladéktalanul értesíteniük kell a könyvvizsgáló társaságot a függetlenség vagy összeférhetetlenség követelményében bekövezett változásról, vagy annak veszélyeztetésére vonatkozó új körülményről. A megbízásért felelős könyvvizsgáló köteles releváns információt bocsátani a Társaság rendelkezésére az ügyfélmegbízásokat illetően, beleértve a szolgáltatások hatókörét is, hogy ezáltal a Társaság értékelni tudja a függetlenségi követelményekre gyakorolt átfogó hatást, ha van ilyen.

A fenti követelményeknek való megfelelést a megbízás elfogadása előtt, illetve a megbízás megtartása esetében legalább évente ismételten meg kell erősíteni.

Évente értékelni kell, hogy egy adott ügyféltől, vagy azonos irányítás alá tartozó cégcsoporttól származó bevétel nem haladja-e meg a Társaság összes bevételének 50%-át (közérdeklődésre számot tartó cég esetén 30 %-át). Az ezt meghaladó bevételt, mint függetlenséget korlátozó tényezőt kell értékelni és intézkedni kell a helyzet feloldásáról.

A megbízások elfogadásánál az etikai követelmények mellett különösen tekintettel kell lenni arra, hogy a könyvvizsgáló nem nyújthat párhuzamosan függetlenséget sértő és összeférhetetlenséget eredményező szolgáltatást. Ilyenek többek között: könyvelés, adótanácsadás, vagyonértékelés, stb.

A vezetés elsődleges feladata a munkatársak felé:

A könyvvizsgálók és a munkatársak az ügyfél listák ismeretében tárgyév szeptember 30-ig írásban dokumentáltan nyilatkoznak arról, hogy a Társaság által ismertetett ügyfelekre vonatkozóan megfelelnek-e a függetlenségi és összeférhetetlenségi kritériumok által megszabott követelményeknek.

Mind az ügyfél listák, mind a könyvvizsgálók és a munkatársak nyilatkozatai alapján a Társaság folyamatos nyilvántartást vezet.

Mindenki, aki a függetlenségi követelmények hatókörében tartozik, azonnal értesíti a társaságot a függetlenség vagy összeférhetetlenség megszegésével kapcsolatosan tudomására jutott esetekről.

A függetlenséget veszélyeztető helyzetekben lévő eljárások megoldása a megbízásért felelős partner és a személyében felelős könyvvizsgáló feladata. Az MKVK Etikai Szabályzatában a függetlenség megsértését ki nem küszöbölhető esetekben a megbízás felmondása az indokolt.

A függetlenséget veszélyeztető esetekre vonatkozó biztonsági intézkedések és következmények rögzítése része az e témához kapcsolt nyilvántartásnak.

A könyvvizsgáló társaság könyvvizsgálói rendelkeznek speciális minősítéssel, és ennek megfelelően a társaság vállal ilyen megbízásokat is (pl. közérdeklődésnek kitett gazdálkodó egységek megbízásai). Minősítéssel vállalt megbízások esetében alkalmazni kell a közérdeklődésnek kitett gazdálkodó egységek, valamint a jogszabályban foglalt egyéb megbízók könyvvizsgálatánál alkalmazandó rotációs eljárást.

3.4. Elfogadás és megtartás

Csak olyan ügyfeleket és megbízásokat fogad el vagy tart majd meg a Társaság, amelyeknél képes a megbízás végrehajtására, rendelkezik a megfelelő kompetenciákkal, idővel és erőforrásokkal.

A megbízás elfogadása előtt egyedi értékelést kell végezni az adott ügyfélre és az egyedi megbízásra vonatkozóan.

Az ügyfelek és megbízások konkrét elfogadásakor és megtartásakor a társaság mérlegeli:

Az ügyfél elfogadására és megtartására vonatkozó információkat ügyfelenként, a döntéseket megelőzően dokumentálni kell. A megbízás elfogadásakor vagy megtartásakor mérlegelendő, hogy felmerülhet-e az ügyfélkörében valamely tényleges vagy vélt érdekellentét, indokolt esetben dönteni kell a megbízás elutasításáról. Amennyiben potenciális összeférhetetlenséget azonosítanak be, a társaságnak meg kell fontolnia, hogy helyénvaló-e a megbízás elfogadása, és amennyiben mégis elfogadja, dokumentálnia kell a probléma megoldását.

Amennyiben a Társaság olyan információ birtokába jut, amelynek korábbi ismerete alapján a megbízást elutasított volna, úgy mérlegelni kell a megfelelő intézkedést, amelyet a Társaság a vonatkozó tények és körülmények ismeretében megtehet, s azt az ügyfél vezetésével, a megfelelő szintén meg kell vitatni.

A megbízástól való visszalépésre, vagy az ügyfélkapcsolat megszakítására vonatkozó jelentős döntések alapjául szolgáló információkat dokumentálni kell

3.5. Emberi erőforrások

A könyvvizsgáló társaság gondoskodik arról, hogy olyan személyi állománnyal rendelkezzen, amelyben könyvvizsgálók és a munkatársak rendelkeznek mindazon képességekkel, és kompetenciával, valamint azzal az etikai alapelvek melletti elkötelezettséggel, amelyek szükségesek a megbízásoknak a szakmai standardok, valamint a szabályozási jogi követelmények szerinti végrehajtáshoz, továbbá ahhoz, hogy a társaság és a könyvvizsgáló képessé váljon arra, hogy a körülményeknek megfelelő jelentéseket bocsásson ki. Ehhez:

A képességeket és a kompetenciát számos módszeren keresztül fejleszti a Társaság, többek között:

A munkacsoportok kijelölésekor a könyvvizsgáló társaság a megbízások végrehajtásához olyan munkatársakat jelöl ki, akik rendelkeznek hasonló jellegű és bonyolultsági fokú megbízások ismeretével. Bírnak a megbízással kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokkal, beleértve a megfelelő képzést és részvételt, ismerik a szakmai standardokat és a szabályozási, valamint jogi követelményeket, megfelelő technikai tudással, szükség esetén a vonatkozó informatikai ismeretekkel is rendelkeznek, releváns ismereteik vannak az ügyfél iparágáról, szakmai ítélőképességük megfelelő, valamint ismerik a társaság minőségellenőrzési politikáját és eljárásait.

A munkatársakkal és személyében felelős könyvvizsgálóval szemben alapkövetelmény, hogy az előírt minőségi követelményeknek megfelelő munkát kell végezni minden megbízás során, amelyet a társaság végrehajt.

A vezetés ehhez a belső érdekeltségi rendszert összekapcsolja a minőségi követelményekkel.

A teljesítményértékeléssel, juttatásokkal és előléptetésekkel (beleértve az ösztönző rendszereket is) foglalkozó eljárásaiban demonstrálja a társaság minőség iránti elsődleges elkötelezettségét.

Ennek módja a belső és a külső minőségellenőrzési megállapítások figyelembe vétele a személyi díjazásban (a munkabérben és személyi jellegű juttatásokban). A vezetés elismeri és jutalmazza a jó minőségű, szankcionálja a nem megfelelő minőségű munkavégzést.

A nem megfelelő minőségű munkavégzés esetén a hiányosságok pótolhatók a belső képzéssel, illetve továbbképzéssel, indokolt esetben érvényesíteni szükséges az anyagi és egyéb (fegyelmi) szankciókkal járó eljárásokat is.

A könyvvizsgáló társaság vezetése elegendő erőforrást biztosít a minőségellenőrzési követelmények, a minőségellenőrzési eljárások, a minőségellenőrzési rendszer működtetéséhez.

A minőségi követelményeket és azok teljesítését kommunikálja a belső megbeszéléseken, a hivatalos és informális párbeszédeken, nyilatkozatokban, hírlevelekben, a tájékoztató memorandumokban, a társaság belső dokumentációiban, a belső továbbképzések során.

A minőségi elvárások és teljesítésük beépül a munkatársak értékelési eljárásaiba oly módon, hogy azok alátámasztják és megerősítik a társaságnak a minőség fontosságával összefüggő nézeteit, a megkövetelt minőség gyakorlati megvalósítását.

3.6. Megbízás teljesítése: EAM

A Molnár & Bányai Könyvvizsgáló Kft. az ügyfélkörének kiszolgálása érdekében a saját Egységes Audit Módszertanát (EAM) alkalmazza, amelynek célja, hogy megfelelő szakértelemmel és biztonsággal nyújtsa szolgáltatásait partnerei számára. Módszertanunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) és a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA) előírásainak figyelembevételével dolgoztuk ki.

A Molnár & Bányai Egységes Audit Módszertan (EAM) lépései

 1. Megbízás elfogadása és ütemezés
  Ügyfelünkkel kapcsolatos adminisztrációs teendők elvégzése (megbízási szerződés megkötése, ügyfél-azonosítás elvégzése, a megbízó Társaság rögzítése a rendszereinkben) az alapfeltétele a tervezés előkészítésének. Az adminisztrációt követően Ügyfelünk igényeihez igazodva az ütemezési fázisban meghatározzuk a könyvvizsgálat időbeosztását, az elő- és fővizsgálat pontos idejét, valamit a záradék és a csoportjelentés elkészítésének határidejét.
 2. Kockázati területek meghatározása
  Elővizsgálatunk során elsődleges célunk, hogy megismerjük a Társaság működését, az egyes folyamatokba épített kontrollokat és a kockázatosnak ítélt területeket beazonosítsuk. Az elvégzett tesztek eredménye befolyással bír a fővizsgálati eljárások terjedelmére. Már az elővizsgálati periódusban törekszünk arra, hogy a lezajlott vagy folyamatban lévő gazdasági tranzakciókat az üzleti év korai szakaszában megvizsgáljuk, ezáltal az esetleges kockázatokra már a felmerülésükkor fel tudjuk hívni a Társaság figyelmét. Kockázatbecslési eljárásaink alapján elkészítjük a tervezési dokumentációt, amely meghatározza azokat a területeket, amelyek az adott év könyvvizsgálati súlypontjait jelentik.
 3. Könyvvizsgálati eljárások, tesztek
  A könyvvizsgálati munka módszerei, eljárásai és az alkalmazott technikák alapvetően a magyar könyvvizsgálati standardokon, valamint a nemzetközi és pénzügyi vizsgálati előírásokon alapulnak. A hatékony vizsgálatok elvégzésének alapja a számítógépes adatelemzési technikák alkalmazása. Abban az esetben, ha eltérést tárunk fel vagy ellentmondásokat azonosítunk, azt jelezzük a Társaság felé és- amennyiben szükséges további tesztekkel bővítjük a vizsgálatunkat.

Összegzés

A könyvvizsgálat során megszerzett bizonyítékok alapján kialakítjuk véleményünket, elkészítjük a független könyvvizsgálói jelentést.

Néhány kiemelt területen is következtetéseket vonunk le, úgy, mint a jogi és peres ügyek, csalási kockázat, adózást érintő kérdések.

Amennyiben a könyvvizsgálati eljárásaink során a belső ellenőrzési és számviteli rendszerben gyengeséget vagy hiányosságot tárunk fel, ezek kockázatára vezetőségi levélben hívjuk fel a Társaság figyelmét, és konstruktív javaslataink megtételével igyekszünk hozzájárulni a Társaság belső folyamatainak fejlesztéséhez.

Szakembereink folyamatos képzésének és a minőségbiztosítási rendszerünknek köszönhetően garantáljuk a könyvvizsgálat szakmai standardoknak megfelelőségét és magas színvonalát.

3.7. Továbbképzés

A Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft. valamennyi kamarai tag könyvvizsgálója, és valamennyi asszisztense részt vesz a társaság továbbképzési programjában, valamint a kamarai tag könyvvizsgálók ezen túlmenően részt vesznek a MKVK által szervezett kötelező éves továbbképzéseken, a kötelezően teljesítendő e-learningen, és az önképzésben.

A társaság továbbképzési programja saját cégcsoportunk által szervezett kurzusokból, részben pedig más szervezetek által kínált tanfolyamokból áll.

3.8. Rotáció

A társaság a magas színvonalú és minőségi szakmai munka érdekében rotálja vizsgálatvezető auditorait, figyelembe véve és szem előtt tartva a munkatársak alkalmasságát, szakértelmét, leterheltségét.

A jogszabályi kötelezettségen alapuló rotációt a Magyar Könyvvizsgáló Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény szerinti közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók esetében az előírásoknak megfelelően alkalmazza a Társaság, mely szerint a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatán a könyvvizsgálatot végző személyek hét egymást követő éven túl nem vehetnek rész.

4. Pénzügyi információk

A Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft. legjelentősebb pénzügyi adatai a 2018. és 2019. december 31- ával végződő pénzügyi évre:

Árbevétel 2018.
Ezer Ft
2019.
Ezer Ft
Könyvvizsgálati és kapcsolódó, nyújtó szolgáltatások 163.835 177.599
Egyéb árbevétel 351 2.580
Összesen 164.186 180.179

5. A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók felsorolása

Duna Takarék Bank Zrt.

6. A legutóbbi minőség-ellenőrzés

A legutóbbi minőségellenőrzésünkre 2014. 10.22-én került sor, melyet a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottsága folytatott le.

Társaságunkat a Közfelügyelet ellenőrzésre 2020. során kijelölte.

7. A Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft. Vezetőségének nyilatkozata a minőségellenőrzések hatékonyságáról és a függetlenségről.

Az ebben a jelentésben felvázolt, a Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft. számára a minőség-ellenőrzési rendszer alapjaként szolgáló intézkedések és eljárások célja kellő fokú bizonyosság nyújtása arra vonatkozóan, hogy az általunk végrehajtott, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatok megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és szabályozásoknak. Eredendő korlátai miatt a minőség-ellenőrzési rendszernek nem célja abszolút bizonyosság nyújtása arra vonatkozóan, hogy megtörténne a releváns jogszabályoknak és szabályozásoknak való meg nem felelés megelőzése vagy feltárása.

A Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft. vezetősége mérlegelte:

Mindezen bizonyítékok alapján a Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft. vezetősége kellő szintű bizonyossággal megerősíti, hogy a cégünkön belüli minőség-ellenőrzési rendszerek hatékonyan működtek a 2019. december 31-ével végződő üzleti évben.

A Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft. vezetősége továbbá megerősíti, hogy függetlenségi megfelelési belső ellenőrzésre került sor a 2019. december 31-ével végződő üzleti évben.Győr, 2020. április 30.

Gulyás Péter partner
Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Nyilvántartási szám.: 000230